preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

 > O školi  > Kućni red
 

Na temelju čl. 194. Statuta, školski odbor Tehničke škole Nikole Tesle donio je na sjednici održanoj 14.09. 2009.

 

P R A V I L N I K

O

KUĆNOM REDU

 

Čl. 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se život i rad u Školi i to:

Organizacija nastave i ostalih poslova,

Ponašanje učenika/ca, izostanci učenika/ca,

Dežurstvo učenika/ca

Zaštita čovjekov okoliša

Prijelazne i završne odredbe

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Čl. 2.

Za vrijeme odmora učenici/ce se pripremaju za sljedeći sat, a za vrijeme velikog odmora borave u zgradi Škole ili ispred nje. Nije dozvoljeno učenicima/ama sjedenje na radijatorima, prozorima, posudama za cvijeće, na stepenicama, po podovima, sjedenje ili spuštanje rukohvatima stubišta, naslanjanje nogu na zidove i sl.

Čl. 3.

Školski pribor i opremu za izvođenje nastave učenici/ce mogu prenositi iz prostorije u prostoriju jedino uz suglasnost nastavnika/ce.

Čl. 4.

Za izgubljene stvari u Školi za vrijeme nastave učenici/ce se mogu obratiti voditelju/ici smjene radi dobivanja informacije o eventualnom nalasku iste.

Navedene informacije učenik/ca može zatražiti istog ili najkasnije sljedećeg dana.

Čl. 5.

Razrednu knjigu nose predmetni/ne nastavnici/ce. Nakon završenog sata, razrednu knjigu nastavnici/ce odlažu, u za tu svrhu, određeni dio ormara u zbornici.

Učenicima/cama u pravilu nije dozvoljeno nošenje razredne knjige. Uz znanje nastavnika/ce  učenik/ca može prenositi razrednu knjigu samo za vrijeme izvođenja nastave iz nastavnih predmeta u kojima je bifurkacija (strani jezici, izborna nastava i laboratoriji).

Nakon završene smjene sve razredne knjige trebaju biti smještene u ormaru u zbornici.

Nije dozvoljeno iznošenje razrednih knjiga izvan Škole.

Čl. 6.

U vrijeme kada se dio programa izvodi izvan Škole, na ponašanje učenika/ca primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika, kao i odredbe organizacije (firme, tvrtke, servisa, kazališta, kino dvorane,…) u kojoj se izvodi dio programa.

Kada se nastava održava u laboratorijima i radionicama Škole učenici/ce dočekuju nastavnika/cu u tišini na hodniku ispred laboratorija ili radionice.

Za vrijeme izleta, školske  (maturalne) ili stručne ekskurzije u organizaciji Škole, na učenike/ce se također primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.

Čl.7.

Do dolaska nastavnika/ice na sat, vrata učionice trebaju biti zatvorena. Učenici/ce dočekuju nastavnika/cu u tišini s pripremljenim priborom za sat, a učionica treba biti uredna.

Čl.8.

Učenici/ce ne smiju pozivati svoje prijatelje/ice da ih čekaju za vrijeme nastave u Školi ili ispred Škole kako ne bi narušavali mir i ometali nastavu.

PONAŠANJE UČENIKA I IZOSTANCI UČENIKA

Čl.9.

Učenici/ce dolaze u Školu najkasnije 5 minuta prije početka nastave. U zgradu i učionice ulaze mirno bez galame i gužve.

Nakon prvog zvona Škola se zaključava.

Čl. 10.

Tijekom nastave učenici/ce ne smiju šetati razredima ili hodnicima Škole.

Učenik/ca, koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

Učenik/ca kojeg je nastavnik/ca prozvao/la obavezan/na je ustati.

Za vrijeme nastave učenik/ca ne smije koristiti mobitel, slušalice i slično

Čl. 11.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Imena redara razrednik/ca  upisuje u razrednu knjigu.

Redari su obvezni:

pripremiti učionicu za nastavu-  obrisati ploču, skrbiti o spužvi i kredi, po potrebi donijeti nastavna sredstva i pomagala,

obavijestiti voditelja/icu smjene o nenazočnosti nastavnika/ce na satu,

na početku svakog nastavnog sata prijaviti nastavniku/ci nenazočne učenike

izvijestiti o nađenim predmetima nastavnika/cu, odnosno voditelja/icu smjene a nađene predmete kod voditelja/ice

nakon završetka nastave posljednji napustiti učionicu, uz prethodnu provjeru učionice ( oštećenje zidova, klupa, stolica i ostalog inventara; ugasiti svjetla, isključiti iz struje eventualna nastavna pomagala, zatvoriti slavine,  prozore,…). Eventualna oštećenja prijaviti dežurnom nastavniku/ci ili voditelju/ici smjene.

Čl. 12.

Učenik/ca, koji/ja je namjerno ili krajnjom nepažnjom prouzročio/la štetu Školi, obvezan/na je nastalu štetu nadoknaditi u punom iznosu u najkraćem mogućem roku.

O pravodobnoj naknadi štete skrbi razrednik/ca.

Čl.13.

Ako je štetu prouzročilo više učenika/ca, svaki učenik/ca odgovoran/na je za dio štete koju je prouzročilo. Ako nije moguće utvrditi za svakog učenika/cu dio štete koju je prouzročilo, svi učenici(ce koju su sudjelovali u nastanku štete, obvezni/ne su je nadoknaditi u jednakim iznosima.

O pravodobnoj naknadi štete skrbi razrednik/ca.

Čl. 14.

Štetu u zajedničkim prostorijama, ako nije moguće utvrditi počinitelja/ljicu, obvezni su nadoknaditi u jednakim iznosima svi učenici/ce onih razrednih odjela koji su u vrijeme nastanka štete boravili na prostoru gdje je šteta nastala.

Čl. 15.

Visinu naknade za nastalu štetu, te način namirenja i otklanjanja štete predlaže povjerenstvo, a ravnatelj/ica donosi rješenje na prijedlog povjerenstva.

Čl. 16.

Sredstva prikupljena za nastalu štetu smiju se koristiti samo u svrhu otklanjanja nastale štete.

Čl. 17.

Ako učenicie/ce imaju dodatni rad ili rad u slobodnim aktivnostima, mogu ući u učionicu samo  skupno i pod nadzorom nastavnika/ce zaduženog/e za taj rad.

Čl. 18.

Učenici/ce za vrijeme nastave i drugih oblika rada pažljivo prate predavanja nastavnika/ce i aktivno sudjeluju u radu. Pod odmorom se učenici/ce pripremaju za sljedeći nastavni sat.

U učionici, učenici/ce sjede na mjestu prema rasporedu sjedenja koje su dogovorili s razrednikom/com.

Nije dozvoljeno svojevoljno mijenjanje mjesta.

Za vrijeme sata učenik/ca ne može napustiti učionicu osim u iznimnim slučajevima.

Čl. 19.

Na postavljena pitanja nastavnika/ce učenik/ca se javlja dizanjem ruke, a prozivkom nastavnika/ce ustaje i odgovara.

Učenik/ca se javlja dizanjem ruke i u slučaju kada želi nešto pitati ili priopćiti nastavniku/ici.

Nije pristojno upadati u riječ, razgovarati, šaptati, dovikivati se, zadirkivati i prepirati se.

Čl. 20.

Za vrijeme nastave učenik/ca komunicira s nastavnikom/com ustajući, osim ako nastavnik/ca nije na početku sata dogovorio komunikaciju tako da učenik/ca sjedi.

Čl. 21.

U učionici, laboratoriju ili radionici učenici/ce pozdravljaju osobu koja ulazi za vrijeme sata ustajanjem, pogledom u smjeru onoga tko ulazi u prostor.

Obveza je učenika/ca pozdraviti zaposlenike/ce u zgradi i izvan zgrade Škole.

Čl. 22.

Ukoliko učenik/ca  treba ući u učionicu ili drugi prostor, u kojem se održava nastava, za vrijeme nastave zbog obavijesti ili nekog drugog službenog razloga, najprije će pokucati, tiho doći do nastavnika/ce i objaviti mu razlog dolaska.

Uz odobrenje nastavnika/ce učenik/ca će obaviti zadaću radi koje je došao.

Čl. 23.

Napuštanje učionice i povratak u učionicu, učenici/ce obavljaju bez galame, mirno kako ne bi ometali rad ostalih učenika/ca.

Čl. 24.

Prije napuštanja učionice, svaki učenik/ca provjerava je li  ponio sve svoje stvari, a svoje mjesto ostavlja čisto (papire i otpate ispod klupe baca u koš).

Redari ostaju, uz nazočnost nastavnika/ce sa zadnjeg sata, kako bi pregledali učionicu, obrisali ploču

Čl. 25.

Kod ulaska u Školu i izlaska iz Škole učenici/ce  daju prednost starijim osobama.

Obveza je učenika/ca pristojno se ponašati na ulici, u javnim prometnim sredstvima i svim ostalim mjestima izvan Škole, te svojim ponašanjem čuvati osobni ugled i ugled Škole.

Čl. 26.

Ukoliko učenik/ca smatra da mu je na bilo koji način učinjena nepravda može to pristojno saopćiti nastavniku/ci, voditelju/ci smjene ili ravnatelju/ici.

Nije dozvoljeno učenicima/cama da samo pribavljaju zadovoljštinu, bilo fizičkim obračunom, uvredama riječima, širenjem neistina ili sl.

Čl. 27.

Učenici/ce ne smiju neopravdano izostajati s nastave, kasnitii na nastavu i ostale školske aktivnosti.

Čl. 28.

U slučaju izostanka učenika/ca s nastave zbog bolesti, roditelji ili skrbnici, odnosno odgajatelji dužni su odmah o tome obavijestiti razrednika/cu ili voditelja/cu smjene.

Nakon što učenik/ca ozdravi, obvezan je prvog dana dolaska na nastavu donijeti potvrdu liječnika i time opravdati svoj izostanak iz Škole.

Izostanke učenika/ca u pravilu opravdava razrednik/ca.

Čl.  29.

Nastavnici/ce  su obvezni evidentirati svaki sat izostanka učenika/ca s nastave ili drugih školskih aktivnosti.

Razrednik/ca je obvezan/na u razrednoj knjizi prikazati sve sate izostanka učenika/ca.

Čl. 30.

Učenik/ca može izostati s nastave ili druge aktivnosti po odobrenju:

nastavnika/ce s njegovog sata,

razrednika/ce, 1 dan

voditelja/ice smjene do 3 dana,

ravnatelja/ice do 6 dana,

Nastavničkog vijeća od 6 dana.

Čl. 31.

Prema učenicima/cama koji/je ne ispunjavaju svoje obveze i dužnosti, ne pridržavaju se odredaba Zakona, Statuta i ovog  Pravilnika, izriču se pedagoške mjere sukladno čl. 126. – 142. Statuta Škole.

Čl. 32.

Učenici/ce se mogu ispisati iz  Škole samo na zahtjev i uz nazočnost roditelja ili skrbnika.

DEŽURSTVO UČENIKA

Čl. 33.

Da bi se osiguralo normalno i efikasno odvijanje odgojno-obrazovnog rada organizira se dežurstvo učenika/ca i nastavnika/ca u Školi.

Dežurne učenike/ce određuju razrednici/ce u dogovoru s voditeljem/icom smjene i evidentiraju ih u razrednoj knjizi.

Mjesta dežurstva učenika/ca su:

1 učenik/ca: prizemlje

Dežurstvo učenika/ca traje tijekom smjene.

Zadaća dežurnih učenika/ca na ulazu u Školu (na porti) je: upisivanje stranaka u knjigu dežurstva uz provjeru njihovog identiteta, odvođenje stranaka po službama, obavještavanje nastavnika/ca o dolasku roditelja na informacije.

Nakon završenog dežurstva knjigu dežurstva dostaviti glavnom dežurnom nastavniku

Čl. 34.

Dežurne nastavnike/ce i njihov raspored određuje voditelj/ica smjene.

Raspored dežurstva nastavnika/ca objavljuje se na oglasnoj ploči smjene.

Dežurstvo nastavnika/ce traje u prijepodnevnoj smjeni:

od 6,50  do 13 sati

U  poslijepodnevnoj smjeni dežurstvo traje:

od 12,50  do 19 sati

Obveze dežurnog nastavnika/ce su: boravak prije i poslije nastave, te za vrijeme odmora na mjestu  dežurstva: skrb o redu i disciplini na mjestu dežurstva; prije i nakon završenog dežurstva obilazak prostora na kojem dežura, a o bitnim zapažanjima obavijestiti voditelja/icu smjene.

ZAŠTITA ČOVJEKA I OKOLIŠA

Čl. 35.

Urednosti i čistoći u zgradi i oko nje treba posvetiti posebnu pozornost.

Urednost i čistoća zgrade, njenih prostora i okoliša odraz su kulture i odgoja ljudi koji žive i rade u njoj.

Čl. 36.

Za čistoću, urednost i estetski izgled prostora skrbe svi zaposlenici/ce i učenici/ce Škole.

Ostatak hrane i druge otpatke treba odlagati u koševe za otpatke,a papir u kutije smještene u prostorijama Škole označene za odlaganje papira.

Plastične boce i limenke odlažu se u spremnike smještene na ulazu u dvorište Škole.

Čl. 37.

U Školi je zabranjeno:

pušenje, što je istaknuto na ulaznim vratima Škole,
unošenje vatrenog i hladnog oružja, eksploziva i drugih sl. naprava
unošenje, preprodaja i konzumacija alkohola i narkotičkih sredstava,
pisanje i slikanje po unutarnjim i vanjskim zidovima Škole, po inventaru (klupe, stolice, stolovi…) i dr.
igranje igara na sreću, kartanje-za vrijeme nastave osim na satu TZK
uvođenje životinja
vrijeđanje na nacionalnoj osnovi
isticanje simbola određene stranke, kluba
svaka prijetnja koja ugrožava sigurnost učenika

Čl. 38.

Škola je dužna poduzimati mjere za provođenje sustavnih odgojnih, informativnih i propagandnih aktivnosti s ciljem promicanja štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje.

Čl.  39,

Upisom u ovu Školu učenik prihvaća odredbe ovog Pravilnika i obvezuje se ponašati u skladu s njim.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 40.

Svi zaposlenici/ce i učenici/ce Škole obvezni su dosljedno provoditi odredbe ovog  Pravilnika.

Čl. 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

          Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči 18.09.2009. godine a stupio je na snagu 26.09.2009.

Klasa:003-05/09-01/01.                                           Predsjednik školskog odbora:

Urbroj:2188-100-09-1.                                              ________________________

Vukovar,14.09.2009                                                      Konjević Zoran, dipl.ing.                                                                                                                                     

 


NAŠA ŠKOLA - TŠNT VU
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

 Radno vrijeme školske knjižnice:

 ponedjeljak 10:00 - 16:00 

 utorak i četvrtak od 12:00-18:00

 srijeda i petak 8:00-14:00

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Vijesti s CARNetova portala
CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / www.ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju